Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Clown Miepie en Miepie Circuslessen

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de eenmanszaak handelend onder de namen Clown Miepie en Miepie Circuslessen (KvK-nummer 28115465) (hierna te noemen: Miepie) en iedere (rechts-)persoon die een opdracht verleent aan Miepie (hierna te noemen: opdrachtgever).
 2. Onder ‘opdracht’ wordt iedere dienst verstaan die Miepie aanbiedt. Hieronder kan vallen het geven van een improvisatiespel of korte act en/of het geven van een voorstelling op maat
  en/of het verzorgen van workshops circus en/of het (leren) maken van ballonfiguren.
 3. In de aanbieding, offerte of overeenkomst staan de afspraken zoals de datum, tijd, plaats, aard van optreden en eventuele bijzonderheden.
 4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 2. Uitvoering opdracht

 1. Miepie zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

Artikel 3. Wijziging tijd en/of locatie

 1. De afgesproken tijd en locatie voor het optreden van Miepie is bindend.
 2. Een verzoek tot wijziging van het afgesproken tijdstip en/of locatie kan uiterlijk tot 48 uur voorafgaand aan het optreden van Miepie schriftelijk worden ingediend. Onder ‘schriftelijk’ wordt ook e-mail, SMS en Whatsapp verstaan.
 3. Een wijziging van het afgesproken tijdstip en/of locatie is pas geldig na schriftelijke instemming van Miepie.

Artikel 4. Annulering door opdrachtgever

 1. De boeking kan uiterlijk tot 72 uur voorafgaand aan het optreden van Miepie kosteloos door opdrachtgever worden geannuleerd. Annulering dient schriftelijk plaats te vinden. Onder ‘schriftelijk’ wordt ook e-mail, SMS en Whatsapp verstaan. Bij annulering na voornoemd tijdstip zal het gehele bedrag in rekening worden gebracht. 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan een optreden is op eigen risico.
 2. Miepie is behoudens opzet en/of grove schuld niet aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever of door derden c.q. het publiek, voortvloeiend uit het optreden.
 3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door het publiek toegebrachte schade aan, dan wel zoekraken van, kledingstukken en/of materialen van Miepie, zowel in de voorbereiding van het optreden, tijdens het optreden als na afloop van het optreden.
 4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade door diefstal, vermissing en/of verdwijning van zaken c.q. garderobe van het publiek en/of opdrachtgever zelf.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Miepie tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Miepie ten behoeve van opdrachtgever. Deze vrijwaringsplicht geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Miepie.
 6. De aansprakelijkheid van Miepie is in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Miepie wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Miepie komt.
 7. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Miepie steeds beperkt tot het door Miepie aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag.

Artikel 6. Annulering door Miepie

 1. Miepie behoudt zich het recht voor om bij overmacht het optreden te annuleren. De opdrachtgever heeft dan het recht op terugbetaling van het volledige door hem reeds
  vooruitbetaalde bedrag óf het recht het optreden kosteloos tegen dezelfde afspraken te verplaatsen naar een andere datum, in overleg met Miepie.
 2. Onder overmacht door Miepie wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan:
  – Ziekte;
  – Calamiteiten in de privésfeer;
  – Autopech.

Artikel 7. Betaling

 1. Betaling geschiedt middels facturatie. Facturen dienen binnen 14 dagen, maar uiterlijk 24 uur voorafgaand aan het optreden te zijn voldaan. Indien de factuur niet binnen voornoemde
  termijn is voldaan, is de opdrachtgever vanaf het verstrijken van deze termijn van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever vanaf deze dag de wettelijke rente verschuldigd.
 2. Miepie is bevoegd om bij niet (tijdige) betaling het optreden op te schorten of te annuleren.
 3. Opschorting en/of verrekening door de opdrachtgever is uitgesloten.
 4. Het niet tijdig voldoen van de factuur kan (buiten)gerechtelijke kosten met zich meebrengen. De kosten hiervan zijn voor de opdrachtgever.
 5. De ingevolge dit artikel door de opdrachtgever aan Miepie te betalen buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd na aanmaning. Vanaf dat moment zal een vergoeding verschuldigd zijn voor de redelijke incassokosten, zulks met inachtneming van artikel 6:96 leden 2 tot en met 6 van het Burgerlijk Wetboek. De hoogte van de verschuldigde incassokosten wordt berekend conform artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, waarbij ten minste het aldaar opgenomen minimumbedrag van €40,- verschuldigd zal zijn, althans conform geldende regelgeving op het gebied van buitengerechtelijke kosten.

Artikel 8. Werkomstandigheden

 1. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de optredens van Miepie en garandeert dat Miepie ongestoord en veilig haar optreden kan uitvoeren op de door opdrachtgever aangegeven locatie.
 2. Miepie is bevoegd om het optreden per direct te beëindigen indien zij constateert dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen uit dit artikel heeft voldaan. De opdrachtgever heeft dan geen recht op terugbetaling van het door hem reeds vooruitbetaalde bedrag. Artikel 6 van deze algemene voorwaarden is dan niet van toepassing.

Artikel 9. Rechtskeuze en bevoegde rechter

 1. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter. Tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich daartegen verzet is bij geschillen in eerste instantie bevoegd de rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Clown Miepie (KvK-nummer 28115465)